I love you

I love burritos

I love my dog

I love Amazon

I love my friends

I love coffee

I love cheesecake

I love green things

I love the sun

I love my neighbors

I love ice cream

I love love

Love is love

Wait…what is love?